D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, SO 281-11-02

GEOMUR - TW1

Objekt:      SO 281-11-02 Oporný múr vpravo v km 39,911 – 40,155 D3
Typ opornej konštrukcie: GEOMUR® – TW1
Sklon líca:   86°
Povrch líca tvaroviek:  hladké líce
Rok realizácie:   2017 – 2019
Plocha múru: 1 511 m2
Maximálna výška:  9,5 m

Opis zákazky:
Vystužený oporný múr zaisťuje pravý jazdný pás diaľnice D3 v km 39,911 000 – 40,155 100, ktorý je v dotknutom úseku vedený vo vysokom násype a zároveň zaisťuje násypový svah rozšírenia diaľnice pre odlučovač ropných látok (ORL). Na začiatku sa múr napája na mostný objekt SO 205-00, na konci na mostný objekt SO 206-00. Oporný múr je jednostupňový, dĺžky 174,18 m. Ide o oporný múr zo systému GEOMUR® – TW1 s lícom z betónových prefabrikovaných tvaroviek ortogonálneho tvaru vystužený jednoosovými geomrežami maximálnej dĺžky 9,0 m. Líce múru je v sklone 86°.
Základ múru tvorí ŽB kotevený prah, kotvený v jednej úrovni, založený hĺbkovo na mikropilótach. Základová škára je v pozdĺžnom smere odstupňovaná. V priečnom smere je základ vodorovný. V korune múru je umiestnená železobetónová rímsa s ukotveným oceľovým zábradlovým zvodidlom s úrovňou zachytenia H2.

D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, SO 281-11-02
 Referenčné stavby / D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, SO 281-11-02 - foto
 Referenčné stavby / D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, SO 281-11-02 - foto

GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

Viac o našej ponuke
GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

GEOMUR® - Vystužené oporné múry

Viac o našej ponuke
GEOMUR® - Vystužené oporné múry

GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Viac o našej ponuke
GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Skládky odpadov

Viac o našej ponuke
Skládky odpadov

Vodohospodárske stavby

Viac o našej ponuke
Vodohospodárske stavby

Protierózna ochrana svahov

Viac o našej ponuke
Protierózna ochrana svahov

Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Viac o našej ponuke
Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek

Viac o našej ponuke
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
BLOCK-SK®