Geofyzika

Aplikovaná inžinierska geofyzika predstavuje súbor nedeštruktívnych prieskumných metód, ktoré slúžia na získavanie informácií o stavbe a časových zmenách geologického prostredia. Nami poskytované služby sú zamerané na využívanie kombinácie tzv. geoelektrických metód, pričom s využitím najmodernejších technológií je možné poskytovať informácie in situ a vo forme, ktorá je kompatibilná s požiadavkami definovanými projektom prieskumných prác. V súčasnej dobe sú to časté požiadavky týkajúce sa informácií pre tvorbu BIM modelov existujúcich stavieb a budov, kde je nedostatočná prípadne chýbajúca dokumentácia.

Výhody geofyzikálneho prieskumu:

 • nedeštruktívne získanie informácií
 • vysoká hustota, resp. detail získaných informácií
 • hĺbkový dosah • rýchlosť realizácie
 • energetická nezávislosť
 • využitie v náročných terénnych podmienkach
 • pri aktívnej súčinnosti s inžiniersko-geologickým a hydrogeologickým prieskumom umožňuje značnú úsporu nákladov v oblasti prieskumných prác
 • schopnosť pomocou detailných informácií včas identifikovať skryté riziká spojené s geologickým prostredím

Oblasti využitia geofyzikálneho prieskumu:

 • geotechnika, resp. stavebníctvo - získavanie podrobných informácií o horninovom prostredí (smer a intenzita prúdenia podzemnej vody, zloženie, homogenita, tektonika horninového prostredia, mapovanie telesa zosuvu a priebehu šmykových plôch), mapovanie tzv. "brown fields", mapovanie základových konštrukcií
 • cesty - mapovanie stavu a hĺbkových príčin vzniku porúch povrchov vozoviek, stav a homogenita násypov, nedeštruktívne mapovanie cestnej infraštruktúry, tvorba georeferencovaných online máp stavu vozoviek kombináciou fotogrametrických a georadarových údajov
 • vodohospodárske stavby - stav telesa hrádze, určenie mocnosti dnových sedimentov
 • mapovanie antropogénnych objektov skrytých pod povrchom - siete, staré základy, nádrže, prekryté skládky odpadov
 • archeologický prieskum
 • environment, životné prostredie - výskyt, lokalizácia a mapovanie znečistenia, sledovanie tzv. kontaminačných mrakov, monitoring podzemných tesniacich stien, výber miesta pre výstavbu studní, monitorovanie rizík ohrozenia vodných zdrojov, monitoring tesnosti izolačných fólií.

Referencie

Kuchyňa – vodná nádrž

 •  geofyzikálny prieskum telesa hrádze nádrže. Cieľom bolo identifikovať riziko možných priesakov v telese hrádze

 Geofyzika / Kuchyňa – vodná nádrž - foto
 Geofyzika / Kuchyňa – vodná nádrž - foto

Vysoké Tatry – Hotel GRAND

 • geofyzikálne meranie v priestore bazéna v hoteli Grand vo Vysokých Tatrách. Cieľom merania bolo identifikovať miesta priesakov bazénovej vody do podložia skúmanej plochy

Spišská Sobota – Sobotské námestie

 • geofyzikálne meranie s cieľom zistiť stav základovej pôdy na ploche parku a presah pivničných konštrukcií pozdĺž južného chodníka do priestoru Sobotského námestia

I-520 Krušetnica, km 47,330 až 47,520

 • cieľom geofyzikálneho merania bolo posúdiť stav nestabilného svahu nad a pod cestou I-520 vedúcou zo Zakamenného do Námestova cez obec Krušetnica

Osuské – vodná nádrž

 • geofyzikálne meranie realizované na osi telesa a zaústení hrádze vodnej nádrže Osuské. Cieľom merania bolo získať informácie o aktuálnom zložení telesa hrádze, najmä jej spodného okraja a zaústenia do svahov na jej okrajoch.