•  

ŽSR Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ

GEODOSKA - stabilizovaná podkladová vrstva

Typ konštrukcie:  GEODOSKA®
Rok realizácie: 2017
Použité materiály: 
tuhá monotlická šesťuholínková geomreža Tensar TriAx TX170 13 964 m2
netkaná geotextília CHS-tex BS12 23 626 m2

Opis zákazky:
Predmetom stavby: „ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. Zar. S TV“ je predĺženie koľají č. 1š, 2š a 4š, zmena druhu koľaje č. 104š z manipulačnej na dopravnú koľaj a rekonštrukcia výhybiek č. 6š – 14š.
Návrh železničného spodku vychádzal z inžinierskogeologického prieskumu. 
Na zabezpečenie plošnej rovnorodosti, zvýšenej únosnosti, lepšieho prenosu zaťaženia do podložia, a tým dosiahnutia požadovaných vlastností je navrhnutá kombináciou vrstvy kameniva spevneného cementom s tuhou podkladovou vrstvou.

Zloženie konštrukcie podvalového podložia:
-    koľajové lôžko hr. 0,35 m pod ložnou plochou podvalu
-    požadovaný statický modul pretvorenia na pláni telesa železničného spodku pre RP1, Epl≥ 30 MPa
-    štrkodrva ŠD, frakcie 0-63 mm, min. hr. 0,25 m
-    tuhá viacosová geomreža Tensar TriAx TX170
-    kamenivo spevnené cementom hr. 0,20 m
-    separačná geotextília
-    upravená neúnosná zemná pláň v sklone 5%
 

 Referenčné stavby / ŽSR Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ - foto